Statut Fundacji "Silva Rerum Polonarum"

⌂  Fundacja  ➭  Statut


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „SILVA RERUM POLONARUM”, zwana dalej w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę i Krzysztofa Czajkowskich (zwanych dalej w treści statutu Fundatorami) aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Marię Świerczek w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie dnia 15 lipca 2014 r., Repertorium A Nr 1168/2014, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w innym języku niż polski.

 

§ 4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

 

§ 6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Rozdział II

 Cele Fundacji oraz formy ich realizacji

 §7
Cele Fundacji:

- dokumentowanie/archiwizacja (digitalizacja) oraz upowszechnianie wiedzy na temat Polaków i Polonii na świecie, polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju , w tym również historii najnowszej (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polaków na Wschodzie oraz polonijnych środowisk/organizacji na Emigracji po 1939 roku;

- promocja języka i kultury polskiej (poprzez organizowanie kursów i warsztatów tematycznych, szkół letnich itp.);

- ochrona zabytków (nekropolie narodowe, obiekty sakralne, biblioteki, miejsca pamięci, pomniki);

- na bazie gromadzonych zbiorów i działań dokumentacyjnych oraz prac konserwatorsko - restauracyjnych (w obszarze programu ochrony zabytków), realizujemy projekty edukacyjne, badawcze i wydawnicze;

- rozwój kontaktów międzynarodowych- (naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych) w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne.

 

§ 8
Fundacja realizuje swe cele poprzez:

- tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z podstawowymi celami Fundacji,

- organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń, wyjazdów kwerendalnych i konserwatorskich oraz innych podobnych przedsięwzięć,

- prowadzenie i popieranie badań naukowych,

- przyznawanie stypendiów naukowych,

- działalność wydawniczą, koncertową i wystawienniczą,

- współpracę z mediami,

- współpracę ze środowiskami akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi, a także instytucjami państw realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji,

- popieranie wszelkich inicjatyw zewnętrznych zmierzających do realizacji celów Fundacji

- dystrybucja otrzymanych grantów na rzecz innych podmiotów,

- organizowanie i prowadzenie działań polegających na ocenie przygotowania i realizacji projektów polskich organizacji poza granicami kraju,

- prowadzenie działalności gospodarczej z myślą o realizacji celów statutowych.

 

§ 9
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbliżona jest z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi: 1/ fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych, przy czym połowa tych środków w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych wydzielona zostaje na cele działalności gospodarczej Fundacji; 2/ środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

 

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- odpłatnej działalności pożytku publicznego,

- darowizn, spadków, zapisów,

- dotacji i subwencji,

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

- dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Dochody ze zbiórek i imprez mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.

3. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji, stanowiące alternatywę w przypadku braku możliwości finansowania Fundacji z innych źródeł, służą realizacji celów statutowych. Aktywność gospodarcza Fundacji jest pomocnicza i zbieżna, co do zakresu działań, z celami określonymi w statucie, w szczególności w Rozdziale II, § 7.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 14
Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji

- Zarząd Fundacji.

 

Część 1

Rada Fundacji

§ 15
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach programowych i nadzorczych.

W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób o wysokim autorytecie moralnym.

Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne. Za osoby prawne działają ich upoważnieni przedstawiciele.

Pierwszy skład członków Rady Fundacji powołują na czas nieokreślony jednogłośnie oboje Fundatorzy. Rada Fundacji poszerza lub uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

 

§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- powoływanie, odwoływanie i określanie funkcji członków Zarządu,

-bzatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji

- dokonywanie oceny działalności Zarządu,

- wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji,

- sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,

- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji

- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

- decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych,

- ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

- podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym Statucie.

 

§ 17
1. Rada wybiera co cztery lata ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4 .Uchwały Rady dotyczące powoływania, odwoływania i określania funkcji członków Zarządu, a także podejmowania decyzji o zmianie Statutu, zmianie celu Fundacji, likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną fundacją, podejmowane są większością co najmniej ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

5. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny.

6. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

 

Część 2

Zarząd

§ 18

1. Zarząd kieruje działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób , w tym Prezes Fundacji oraz Sekretarz Zarządu

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundacji , z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5. Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów odwołani w dowolnym czasie przez Radę Fundacji.

6. W skład pierwszego składu Zarządu wchodzą: Krzysztof Czajkowski – Prezes Fundacji, Agnieszka Czajkowska – członek Zarządu.

 

§ 19
Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla Rady Fundacji, a w szczególności:

1. kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury,

2. tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich zadań i nadzorowanie ich prac,

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5. przedstawianie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,

6. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym Statucie.

 

§ 20
1. Prezes Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czy do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Fundacji. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

3. Szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§ 21
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku umowę o pracę zawiera z nimi Przewodniczący Rady Fundacji działający z upoważnienia Rady Fundacji.

§ 22
1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Fundacji.

2.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

 

§ 23
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 24
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją

2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

§ 25
1.Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

2.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

§ 26
Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele fundacji.

 

Częstochowa, dnia 18 listopada 2014 r.