Fundacja

⌂  O fundacji


Fundacja "Silva Rerum Polonarum" została założona w dniu 19.12.2014 roku wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie. Organami sprawującymi nadzór nad Fundacją są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

 

Celem działania Fundacji jest:

☑ dokumentowanie/archiwizacja/digitalizacja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Polaków i Polonii na świecie, polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, w tym również historii najnowszej (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polaków na Wschodzie oraz polonijnych środowisk/organizacji na emigracji),

☑ promocja języka i kultury polskiej (poprzez organizowanie kursów i warsztatów tematycznych, szkół letnich),

☑ ochrona zabytków (nekropolie narodowe, obiekty sakralne, biblioteki, miejsca pamięci, pomniki),

☑ realizacja projektów edukacyjnych, badawczych i wydawniczych na bazie gromadzonych zbiorów i działań dokumentacyjnych oraz prac konserwatorsko-restauracyjnych (w obszarze programu ochrony zabytków),

☑ rozwój kontaktów międzynarodowych (naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych) w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne.


Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego